Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Katauoun Khodadoust

از زمان آغاز طرح حذف یارانه ها در ایران در روز بیست و هشت مرداد آذر ماه سال هشتادونه و همزمان افزایش تحریم های بین المللی بر ضد ایران به دلیل برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران موج گرانی ها تشدید شده و قیمت انواع ک˜الاها بویژŽه مواد غذایی روز به روز بالا میرود .بالا رفتن دلار تا شهریور ماه سال نود و یک˜ به دوهزاروانصد تومان و طبق آمار اجاره مسک˜ن شصت در صد افزایش یافته .آش آنقدر شور است ˜که آیت الله م˜کارم شیرازی در قم طی سخنرانی خود به ˜اهش حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی به دلیل فشار گرانیها هشدار داده . ایشان «ساده زیستی » را یشنهاد ک˜رده و اینک˜ه از تجمل گرایی دور شوند .هر دم از این باغ بری میرسد روزی نیست ک˜ه ما از گرانی بی حد این یا آن ˜الا خبری به گوشمان نرسد حکومتی که به رأی ملتش ارزش قایل نشود و تحمل شنیدن مش˜کلاتی ک˜ه باعث و بانی آن خودشان می باشند را ندارند میرود

خداوندا٬مبادا ک˜ه بیشتردری تسلی دادن باشم تا تسلی یافتن

ک˜تایون خدادوست
ایا دشواریهای زنان کاهش یافته؟
این عنوان مصاحبهای است که در رادیو پژواک‌‌‌ با پروین اردلان انجام داده۰
برای ما زنان پناهجو که به راستی با این تبعیض و ستم در کشور تحت دیکتاتوری ایران و هم با وضع نا
مشخص خود در سوئد آشنا هستم ،موضوع مهمی است۰
البته مقایسه این دو فاصله زیادی با هم دارد۰ درایران تبعیض جنسیتی در همه ارگانها و مراکز آموزشی چون کودکستانها گرفته تا دانشگاهها و
بقیه اماکن و نیز حتی در خانه و کوچه و بازارهم نز بدون هیچ گونه مانعی به زنان تحمیل میشود۰
همانطور که پروین اردلان به آن اشاره کرده تفاوت در اینجا تعداد متعدد گروه های زنان سهم بزرگی در روشن کردن حقوق زنان ایفا میکند۰
نقش ما به عنوان یک زن ستم دیده ایرانی که همچنان پناهنده نیز هستیم این میباشد که بیشترین تلاش رابرای احقاق حقوق طبیعی خود انجام دهیم
به امید روزی که در ایران عزیزمان دور ازسرکوب و خفقان به این محق دستیابیم۰

کتایون خدادوست