Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Maryam Banai

در 30 خرداد سال60 رژیم جنایکار ضد بشری جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر رازندانی و بعد اعدام کرد در سال 67صدها هزاران نفر جوانان مارااعدام کرده و اعدامهای رژیم جلاد سر به فلک کشیده شده است . نقش سرکوب در حیات  رژیم اسلامی امروزه  دیگر بر کسی پوشیده نیست و آمار اعدامهای حکومت اسلامی هر سه ساعت یک نفر که موذل بر ای رژیم و جهانیان را به خود جلب کرده است از ابتداتاکنون هر کسی که مخالف رژیم در ایران و یا خارج از ایران سخنی می گوید از جوان تا پیر در هر قشری از جامعه اعم از کارگر  ،معلم ،دانشجو،،نویسنده ،هنرمند وکیل  وغیره محکوم به زندان میشود و حال با احمدی نژاد با وقاحت  تمام  اعلام میکند که ما  زندان سیاسی نداریم  این رژیم همواره دو سلاح برای حفظ و نگهداری حکومت خودداشته  یک دروغ و  دیگر  اعدام ، حیات جمهوری اسلام سیاسی به سرکوب و پرکردن زندانهایش بسته است از همین روی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یک از مهمترین جبهه های نبرد بانظام اسلام است به همین مناسبت از همه می خواهیم هر ابتکار و عملی که میتواند برای آزادی  زندانیان سیاسی .درایران تلاش کنند .به امید آزادی سرنگون باد جمهموری اسلامی 

بعداز انقلاب 57حکومت جمهوری اسلامی برای تثبیت شدن حکومت خوددست به اقدام فاشئستی زد که یکی از اقدامات فالانژی حجاب اجباری برای زنان بود ..در سال 58نقطه عطف اعتراضات مردم ایران،زنان دلیر وشجاعی بودن که با تظاهرات و راهمپیائی اولین اعتراضات خود رابه حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلام سیاسی کردن ولی متاسفانه سرکوب شدند ونتوانستن درآن عرصه به حق وحقوق خود برسند ،چونکه حکومت دیکتاتورها بازورو چماق ،شلاق شکنجه وزندان اعدام رعب ووحشت دردل مردم می اندازند.وجمهوری اسلام سیاسی از آن زمان توانست حکومت ننگین خودراتثبیت کند.همانطوریکه شاهد هستیم درظرف2و3سال اخیرقیامها وانقلابات که ابتدادر خرداد88در ایران ودر خاورمیانه وشمال افریقا وحتی تعدادی از کشورهای اروپارخ داده است ،زنان دلاورو غیورپیشرو در انقلابات و قیامها حضور دارند چونکه به آنها ظلم مضاعف میشود که یکی از ظلمهاحجاب اجباری است .با داشتن اتحاد و همیاری ما زنان با مردان آزاد اندیش بزودی این رژیم دزدو آدمکش جمهوری اسلام سیاسی را سرنگون خواهیم کرد ، به امید آزادی ایران و تمام کشورهای جهان ، مرگ بر دیکتاتوروسرنگون بادرژیم جلادجمهوری اسلام سیاسی ، برقرارباآزادی وبرابری و دینابهتر برای همه

 درسال 57 به علت دیکتاتور ی شاه مردم ایران قیام کرده و رژیم شاه را سرنگون کرده ،ولی به علت نداشتن آزادی که منجل به نداشتن آگاهی میشود یک رهبری را انتخاب کردن که  هژمونی آن تدوین شده است قانون پوسیده بربریت که پایه و اساس آن به جزء ظلم وجنایت که دردل آن سنگسار واعدام شلاق زندان وشکنجه وتجاوز و اجحاف به زن که نیمه مرد است وبطور کلی قانون غیر انسانی .خمینی قبل از انقلاب بانویده های دروغین که به مردم داد از جمله پول نفت را به سفره خانه ها می آوریم   پول آب وبرق وغیره مجانی مرد م را قریب داد ،ازهمان  ابتدامانند روباه مکار دروغ را پایه وا ساس ننگین خود قراردادوتاکنون هم ادامه دارد با توجه به 30 سال جنایت جمهوری اسلام سیاسی و بطور کلی تمام سران دزد و آدمکش و جنایتکار هستند با این وجوددر خرداد 88که مردم ایران جنبش رابرعلیه دولت جنایتکار راه انداختن به علت نداشتن آگاهی دو قاتل و آدمکش رارهبرخود انتخاب کرده .حال باید تمام احزاب و گروههای ایرانی در یک صف واحد که ابتدا خواستار سرنگونی رژیم و بعد برنامه و پلاتفرم مشخص خود رابه مردم ارائه دهند و خود مردم با انتخاب درست حکومت آزادرا انتخاب کنند  به امید پیروزی و آزادی بدون هیچ قید و شرط
رژیم پوسیده ارتجاعی حال قورعه را بنام یک هنرمند جوان خواننده رپ که حرف دلش را با ترانه اجرا کرده ،فتوای آیت اله ها یک پس ز دیگری صادرمی شودوحکم قتل برای  شاهین نجفی صادر میکنند . از ابتداتاکنون رژیم جلادان باحکم قتل و اعدامهای پی در پی و زندان و شکنجه رعب ووحشت در دل مردم به راه می اندازندتاحکومت ننگینشان را طولاتی تر کنند .این ترانه که خواننده شاهین نجفی اجراءکرده است ،صدای تک تکه مردم ایران و بطورکلی دینااست که خرافات و حجوتاتی که از مذهب نششئت  میگیرد گریخته اند ،ترس و وحشت جمهوری اسلام سیاسی راابرانگیخته که حکم فقوای قتل صادر میکنند.در قرن 21مفهوم آزادی بیان را باید توصیف کرد که هرکسی حق دارد در جای جایه این دینا قرار دارد بتوانند نقد وانتقاد خود را بانوشتن کتاب یا به تصویر کشیدن به صورت فیلم یا تاتر  یا کاریکاتور یابه صورت شعر وترانه مطرح  کند، شاهین نجفی یکی از چالیشهاکه مذهب و عقب ماندگی است بصورت ترانه اجراء کرده است .حمایت از شاهین نجفی حمایت  از آزادی بیان بدون هیچ قید وشرط و فراتر از آن است .و حال صدرو فتوای آیت اله  هارا محکوم کرده و حمایت از شاهین نجفی را اعلام میکنیم .
 نابود باد حکومت دیکتاتورجمهوری اسلام سیاسی
برقرار باد آزادی و برابری و دینا بهتر برای همه ا
حدود یکسال اندی است حکومت دیکتاتور بشار اسدکشتار دستجمعی در کشور سوریه رابهراه انداخته وتاکنون صدهزار را قتل وعام کرده است ،دیکتاتوراسد براین باور است که فکر میکند کشور سوریه ارث پدرجنایتکارش است .تمام دست اندرکاران جهان با مختصر فرمایشی نظاره گر این جنایتکار تاریخ شد ه اند ودر روزهای اخیر دست به کشتار دستجمعی کودکان بی دفاع که قلب هر انسانی را در هر نقاط جهان به درد وامی دارد، کجااند حامیان حقوق بشر کجااند کسانی که دم از انسانیت و حقوق انسان میزنند دولت دوست وبرادرجنایتکار بشار اسد جمهوری اسلامی که با 33جنایت در ایران حامی جنایتکارزمان شده وحال مردم ایران هوشیارتر ومنطقی تر از همیشه نقطه نظرهایشان رادرمورد کشورخودشان حل وفصل وتدبیر کنند .ماخواهان تظاهرات وراهپمیائی سراسری در تمام نقاط جهان هستیم که اعتراض به جنایتها دیکتاتور بشاراسد کرده وخواستار برکناری و دادگاهی این جنایتکار زمان می باشیم . به امید آزادی در تمام نقاط جهان