Misstro Oss Inte

Just another WordPress site

Ghamarosadat Ghaemmaghami

خود کشی زنان در ایرانطبق آمار و نظرات جامعه شناس و استاد دانشگاه آقای قرایی مقدم , زنان سه برابر مردان اقدام به خودکشی می کنند هر چند مرگ بر اثراین اقدام در میان مردان بیشتر است . استانهای ایلام ,کرمانشاه ,کردستان و همدان رکورد دار خودکشی در بین زنان هستند . این پژوهشگرمی گوید گذار از سنت به مدرنیته عامل اصلی خودکشی در میان جوامع سنتی و عقب افتاده استمن زنم طلاق گرفته ام, یارای پرداخت هزینه های زندگیم را ندارم چه کنم مهریه ام را بخشیده ام برای گرفتن خانه پول رهن از کجا بیاورم ,اجاره بهای سنگین را چه کنم .هر ساله باید اسباب و اثاثیه ام را جمع کنم و مبلغ بیشتری برای رهن و اجاره فراهم آورم ,از خانه که بیرون می روم دهها مرد با نگاه حریصانه نگاهم می کنند . من زنم با شوهرم زندگی می کنم گاهی عصبانی می شود کنترلش را از دست میدهدچنان مرامی زند که تا چند روز توان راه رفتن ندارم و تا مدتها نفرت دارم که به صورتش نگاه کنم اما فردا روز دیگریست .پا روی همه احساساتم می گذارمو به زندگی مشترک پر رنجم ادامه میدهم زیرا بیکار هستم چگونه با کودکان خردسالم زندگی را بدون شوهرم اداره کنم . من زنم شوهرم را از دست داده ام ,او هنگام کار آسیب جدی دیده است بیمه نیستیم هیچگونه در آمد ,تامین و خدمات درمانی نداریم عاجز و در مانده شده ام .مننمی خواهم با مردی که 40 سال از من بزرگتر است ازدواج کنم و زندگیم را تباه کنم. عاشق فرد مورد علاقه ام هستم نمی خواستم به اصرار خانواده ازدواج کنم فرار کردم معتاد شدم و سر از نا کجا آباد در آوردمشوهرم اعتیاد دارد او تنها به مواد و عیاشی خود فکر می کند .راه گریزم چیست؟ اینها تنها گوشه هایی از دردها و رنجهای زنان در ایران و جوامع در حال رشد می باشد جامعه سرمایه داری تازیانه های خود را بر زن و مرد فرود می آوردهر دو می شکنند و آسیب می بینند که منجر به ناراحتی روحی و افسردگی یا عجز و استیصال می شودو در انتها مجرای خودکشی را برمی گزینندو زنان به دلیل قوانین نابرابر هزینه بیشتری می پردازند . متاسفانه ایران از نظر کثرت خودکشی مقام سوم را در جهان دارد و رتبه اول و دوم متعلق به چین و هندوستان استاین آمار کوتاه نشانگر بی ثباتی جامعه در اثر سردمداری جنایتکارانه جمهوری اسلامی است این درد و بیماری که گریبان مردم ایران را گرفته , تنها یک راه حل دارد و ان هم انقلاب است زن و مرد ایرانی نباید این همه بی حقوقی را بپدیرند و در تابستان 88 نشان دادند که نمی پذیرند واین باربا قدرت هر چه بیشتر بر می خیزند و دیوار حکومت را بر سر این جانیان و ظالمان خراب می کنند
معضل رو به افزایش ازدواج کودکان و نوجوانان در ایران
مدیرک˜ل ثبت احوال استان هرمز ان از ازدواج پ نج دختر زیر ۱۰ سال در این استان خبر داد.
“از این پنج ازدواج،شهرستان میناب، یک˜ مورد در بندر لنگه و ی˜ک مورد در بندر عباس بوده است

بر اساس ˜کنوانسیون جهانی سه مورد در حقوق ˜کودک˜، تمام افراد زیر ۱۸ سال ک˜ود˜ک به حساب می آیند ولی بر اساس قوانین فعلی ایران ، دوران ˜کود˜کی دختران در ۱۳ سالگی و پ سران در ۱۵ سال گی پایان می یابد.

بر اساس موازین شرعی پ سران در پ ایان ۱۵ سالگ ی و دختران در پ ایان ۹ سال گی بالغ به حساب می آیند.
در ایران دید گاه واحدی در باره مرز میان ˜کود˜کی و بلوغ وجود ندارد بنابراین ازدواج یک˜ ˜کود˜ک می تواند از دید برخی افراد تعبیر به ازدواج یک˜ فرد بالغ شود.”
در خبر دیگ ری درج شده است.
“حسن موسوی بخشدار خسرو شهر سن ازدواج در برخی از مناطق و روستاهای این منطقه به 8 سال و سن ازدواج پ سران به 13 سال ˜کاهش یافته است وی این مطلب را در جلسه ک˜ار و گروه خانواده در تبریز اعلام ˜کرد و نسبت به عواقب اجتماعی این دیدگاه درحال گسترش هشدار داد”
این امار و ارقام مربوط به دو یا سه استان می شود اگ ر این ارقام را در همه استانهای ایران تعمیم دهیم با اماربسیار وحشتنا˜کی روبرو میشویم.
ازدواج کودک˜ان حتی یک˜ موردش هم دردی عمیق و جان˜کاه است. ˜کود˜کان و نوجوانانی ˜که فبل از این˜که به سن 18برسند و فبل از این˜ه بدانند ازدواج یعنی چه ؟ عشق ˜کدام است؟ و زند گی مشترک˜ چ ه ویŽ ژگیهایی دارد ناخواسته وارد زند گی از فبل طراحی شده می شوند و با فاجعه مواجه می شوند.آنها در سنی ازدواج می˜کنند ˜که هیچ درک˜ درستی از زند گی , ک˜ار و وظایف زناشویی ندارند . بارداری زودرس در سنین پایین آسیبهای فیزیک˜ی جدی در بر دارد و طبق نظر ˜کارشناسان 60 در صد مر گهای زود رس در این گونه ازدواجها بیشتر است و به دلیل عدم اماد گی جسمانی و رشد ˜کامل فیزیک˜ی با امراض ˜کمر درد ودردهای مفصلی و استخوانی درسنین جوانی مواجه میشوند .
فقر اقتصادی فقر فرهنگی را بدنبال دارد و هر دو عامل سبب میشود ˜که خانوادها به این ازدواجها رضایت میدهندو ˜کودک˜ان و نوجوانان در این میان قربانی می شوند. آنان در سنین ˜کود˜کی و نوجوانی باید مسئولیت سنگ ین وظایف خانواده ازنظر اقتصادی, اجتماعی و تربیت فرزندان را عهده دار شوند انان توان مقابله با مش˜کلات روزمره زند گی را ندارند سرخورده میشوند واین عاملی است برای هزاران فاجعه وبزه˜کاریها و جرائم مختلف.

انها با عشق ازدواج نمیک˜نند. و این هم باز عاملی است برای هزاران فاجعه و جرائم دیگ ر .این فاجعه ای عمیق و دردنا˜ک است جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این جنایت و واماندگ ی است قوانین متحجر اسلامی و چپاول و غارت حا˜کمان زورگ و و ستم˜کار جمهوری اسلامی مسبب این فجایع است عدم آ گاهی سیاستمداران و دولتمردان جمهوری اسلامی و چسبیدن به قوانین ضد بشری اسلامی موجب فقر افتصادی و فقر فرهن گی است.
کوشش ˜کنیم برای دم˜کراسی به مفهوم واقعی. و تلاش ˜کنیم برای اقتصاد سالم و رفاه اجتماعی برای همه اعضای جامعه .

اعدام کودکان و نوجوانان

بسیار اتفاق می افتد کودک یا نوجوانی که در حین بازی فوتبال و یا گفتگو با بچه های همیسایه خود درگیر دعوا می شوند و یکی از آنان در اوج عصبانیت به درون خانه هجوم می اورد و با کارد اشپزخانه که در دست دارد به همبازی یا دوست خود حمله می کند و اورا می کشد . یا در کلاس درس در نزاعی بوسیله مشتی که به سر همکلاسی خود می کوبد وی را از پای در می آورد.

این کودکان هیچگونه آگاهی و شناختی نسبت به قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی قصاص ندارند و از آن سر در نمی آورند در یک لحظه گرفتار خشم و جنون آنی می شوند و قتلی ناخواسته را در سنین کودکی یا نوجوانی رقم میزنند

انان بهترین و شادابترین سالهای عمرشان را در زندان سپری می کنند و چیزی ازدوران کودکی و نوجوانی خود نمی فهمند و افق اینده شان برای همیشه تیره و تار میشود . سایه مرگ در این سالها و تحمل فضای زندان برای این انسانهایی که هیچ تجربه و شناخت و درک جامع و کاملی از زندگی ندارند آزار دهنده و غیر قابل تحمل است . سالها را در انتظار رسیدن به سن 18سالگی سپری می کنند ودر لحظه لظحه های عمرکوتاهشان با کابوس مرگ دست و پنجه نرم می کنند و پس از رسیدن به 18 سالگی مجازات اعدام در موردشان اجرا میشود.

اما قانون و قانون گذاران چرا اینگونه کر و کور عمل می کنند، قوه قضاییه و مجریان قانون چرا اینگونه بیرحمانه قضاوت می کنند. آنان نه خشمگین هستند، نه جنون  آنی دارند و از همه مهمتر ترازوی عدالت و برابری را که بر سردر دادگاه ها نصب شده است نمایندگی می کنند. پس چرا اینگونه بیرحمانه عمل می کنند و تمام زندگی و آینده این انسانها را به خاطر یک لغزش تباه می کنند و اینگونه مهر عدم بر خانواده ها محله ها و در کل جامعه می زنند

با اعدام این کودکان چه زخمی ترمیم می شود؟ چه اتفاق مثبتی رخ می دهد؟ فقط جامعه زخمی تر از پیش میشود.

بسیاری از کودکان در سراسر ایران زندگی خود را اینگونه از دست داده اند .

به امید اینکه هرگز نظاره گر چنین درنده خویی وقساوت درهیچ کجای جها ن نباشیم وبه امید نابودی جمهوری اسلامی که در پرتوآن این  قوانین ضد انسانی و قرون وسطایی نظیر قصاص و قوانین دیگر اجرا می شود

دستاوردهای جمهوری اسلامی

رژیم جمهوری اسلامی ایران لکه ننگینی است که در تاریخ ایران ثبت خواهد شد . اعدامهای دهه 60 را هرگز از یاد نخواهیم برد زخمی که هیچگاه التیام نخواهد یافت کودکانی که هرگز پدر یا مادر خود را ندیدند و خانواده هایی که گاها دو یا سه فرزندشان قربانی اعدام شد . اعدام وسیع بهائیان در طول حکومت جمهوری اسلامی , رفتار خشونت آمیز نسبت به مسیحیان و دیگر اقلیتهای مذهبی, اعدامهای متعدد به عناوین مختلف محاربه ,مرتد ,قاچاق مواد مخدر , تجاوز به عنف و… , کشتار مردم بی دفاع در تظاهراتها , واقعه کوی دانشگاه در سال 88 را از یاد نمی بریم . کشتار انقلاب ناتمام به علت تقلب در انتخابات را از یاد نخواهیم برد ندا سهراب ترانه و دهها قربانی دیگر و هزاران هزار زندانی سیاسی را فراموش نخواهیم کرد . طبق خبرهای منتشر شده دو جوان بیست ساله به جرم نوشیدن مشروب به اعدام محکوم شدند در اعدامهای مخفیانه که در اهواز انجام دادند سه برادر را اعدام کردند برای هر جوانی چقدر جامعه هزینه می کند و خانوادها چقدر زحمت متحمل می شوند و چه هزینه سنگینی می پردازند و به ناگاه سه فرزند را باهم به یکباره ویا یک فرزند را از دست میدهند .

به نشست کارگران یورش می برند و60 کارگر را دستگیر می کنند و مورد ضرب وشتم و شکنجه قرار میدهند از سندیکاها و اتحادیه های صنفی کارگران ,معلمان, پرستاران وحشت دارند با هر اعدامی در ملا عام رعب و وحشت را به مردم گوشزد می کنند . تورم بیداد می کند. 10میلیون نفر به طور مستفیم و غیر مستقیم با افیون مخدر گذران می کنند ایران رتبه دوم را در اعدام سوم را در خودکشی و چهارم را در طلاق متاسفانه در جهان به خود اختصاص داده است. تعداد زیادی از کودکان برا ی کمک به اقتصاد خانواده مجبور به کار می شوند این زخمها و دردها چگونه درمان می شود . کوشش کنیم برای ایجاد اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی , دست به دست هم دهیم برای این که این حکومت دژخیم و خون آشام را در جهان رسوا کنیم و کوشش کنیم و از پای ننشینیم تا دموکراسی, رفاه اقتصادی, آزادی بیان و اندیشه و آزادیهای فردی را جایگزین کنیم و این ممکن نیست مگر با اتحاد و همبستگی تمامی مردم به امید آن در آینده ای بسیار نزدیک

نقدی بر سخنان خامنه ای در 15 دی ماه پیرامون اشتغال زنان و خانواده

آیت الله خامنه ای در 15 دی ماه در سومین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی , به تعامل فکر و بررسی ابعاد مختلف موضوع زن و خانواده پرداختند رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه مسئله زن از مسائل درچه یک کشور است افزودند در خصوص زن و خانواه , منابع و تعالیم برحسته ای وجود دارد که باید پس از تئوریزه شدن به صورت نظریه های فابل استفاده ,در اختیار همه قرار گیرد

باید از ایشان پرسید این تعالیم برچسته اسلامی کدامند1- قران دستور صریح می دهد زنان خود را بزنید تا مطیع و فرمانبردار شما باشند. 2- حکم قصاص یا حشم در مقابل چشم که به سلاخی و تکه وپاره کردن انسانها می پردازد . 3- حکم سنگسار که انسانی را با دستهای بسته در خاک فرو کنیم که با چشمانی مضطرب و عاجزانه چنین نظاره گر بی رحمی و توحش بماند و چنین زجری را در دقایق و ساعات آخر عمر تحمل نماید و شکنجه ای را به او تحمیل کنیم که از دیدن و یا شنیدنش مغز استخوان آدمی سوت می کشد. 4- از قتلهای ناموسی بگوییم که پدر یا برادری بیرحمانه زندگی انسانی را سلب می کنند قتل انجام می دهند و مورد حمایت قانون هستند در واقع انسانهای زیادی اینگونه از بین می روند انگار نه انگار که انسان بودند و حق حیات و زیستن داشتند. 5- از شهادت زنان بگوییم که شهادت دو زن برابر یک مرد است. 6- از سهم الارث زنان که نصف مرد از شوهر و از پدر ارث می برند. 8- زنان نباید بدون اجازه شوهر خود سر کار بروند ویا حتی به دیدار پدر یا مادر خود بروند آقای خامنه ای از کدامین تعالیم برجسته اسلامی سخن به میان می آورید آیت الله خامنه ای نقش و سهم بانوان در نظام اسلامی را ممتاز و بی بدیل دانستند و خاطر نشان کردند, نقش بانوان در دوران مبارزه , پیروزی انقلاب اسلامی ,در دوره دقاع مقدس و در عرصه های مختلف , نقشی موثر ممتاز و بی جایگزین است که با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نیست بله کاملا درست است نقش زنان در انقلاب 57 , نقش و مبارزه آنها علیه حجاب اجباری در تمام سالهای حکومت ننگین جمهوری اسلامی ونقش آنها در حادثه کوی دانشگاه و در انقلاب ناتمام سال 88 وفعالیت و حضور آنها در عرصه های اجتماعی , اقتصادی و خدماتی چشمگیر است. در ایران و در تمام دنیا زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند و در تمام عرصه ها فعالانه و دلسوزانه 50 درصد نیروی محرک اجتماع هستند و هیچ دلیلی برای محروم کردن و خارج کردن زنان از اجتماع و آنان را به کنج و پستوی خانه فرستادن وجود ندارد رهبر انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را فوق العاده متعالی خواندند و تاکید کردند در نگاه اساسی اسلام , زن از حیث زن بودن هیچ فرقی با مرد ندارد و به استناد آیات قرانی , زن و مرد در مسیر تعالی و قرب الهی کاملا یکسانند باید به ایشان متذکر شد تا کی هم خودتان و هم هفتاد میلیون ایرانی را فریب میدهید عوامفریبی تا کی . ریا و نیرنگ هم اندازه ای دارد رهبر انقلاب اسلانی دومین علت مهم ضرورت توجه به موضوع زن را نقش اساسی و محوری زن در خانواده دانستند و گفتند 2 شرط اساسی در زمینه اشتغال زنان باید رعایت شود 1اشتغال زنان مسئولیت خانه و خانواده و وظایف مهم همسری و مادری را تحت الشعاع قرار ندهد 2 مسئله محرم و نا محرم به خوبی رعایت شود باز باید به ایشان گفت که خانواده تنها در پناه رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی به رشد و بالندگی میرسد زمانی که اعتیاد بیداد می کند , فوج فوج افراد بی گناه به جوخه های اعدام سپرده میشوند زن حامله اعدام می شود , فضات دادگاه حمایت خانواده به زنان که درخواست طلاق میکنند تجاوز می کنند زمانی که در زندانها به زنان و مردان تجاوز میشود آن موقع هم به مسئله محرم و نامحرم فکر می کنید و ایا ما در جامعه هیچ مشکلی به جز محرم و نا محرم نداریم فقط روزانه 10 نفر در تهران خود کشی می کنند و نمو نه های اختلاس سه چهار هزار میلیاردی فراوان است با توجه به اینها چه صحبتی از نقش اساسی و رشد خانواده می کنید

باید از ایشان پرسید شما چرا به مسئله محرم و نا محرم چسبیده اید و شعاع تفکرتان از این مرحله حتی یک گام هم به جلو قدم بر نمی دارد به امید نابودی حکومت جور ستم و به امید جامعه ای بهتر با آرمانهای انسانی

قمرالسادات قائم مقامی(نفیسه)